Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

 

Nội dung đợt thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” thực hiện trong thời gian 45 ngày (13/11-28/12/2017). 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung thi đua giành 3 nhất (Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất), phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tích cực, tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Cùng đó, thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào, cuộc vận động của cấp, ngành, địa phương. Đối với phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” (thực hiện từ nay đến năm 2020), các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCS, nhân dân trên địa bàn đóng quân đối với việc chung tay góp sức vì người nghèo. 

Đồng thời, chủ động rà soát, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh, vùng khó khăn, xa trung tâm. Phấn đấu đến năm 2020 các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh phối hợp, tham gia giúp đỡ góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu của Chính phủ về giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Tại hội nghị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua với kết quả cao nhất.

Phương Dung